ความรู้ความปลอดภัย

อบรม จป คืออะไร

อบรม จป ย่อมาจาก อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยหลักสูตรอบรม จป แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม ได้แก่

 • จป. ระดับบริหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับสูงที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จป. ระดับหัวหน้างาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน
 • จป. ระดับเทคนิค หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเฉพาะด้าน
 • จป. ระดับวิชาชีพ หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการอบรม จป คือ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื้อหาในการอบรม จป ประกอบด้วย

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมอันตราย
 • การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นอกจากนี้ หลักสูตรอบรม จป ยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและระยะเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มเป้าหมายได้

การอบรม จป มีความสำคัญต่อสถานประกอบการ เพราะช่วยให้สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และสถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี